Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki Biologiczne - Hybrydyzacja pomiędzy wilkiem szarym i psem domowym i jej ekologiczne konsekwencje

Szczegóły
Kod 3-SzD-NSP-NBiol-Hybrydyzacja
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki Biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
22 55 22 145
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.08.2020 21:00 – 21.08.2020 23:59)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert W. Mysłajek

Hybrydyzacja pomiędzy dzikimi gatunkami i ich udomowionymi formami zwiększa prawdopodobieństwo akumulacji szkodliwych alleli i osłabia lokalne adaptacje dzikich populacji. Takie genetyczne zanieczyszczenie generuje także wiele problemów z ochroną i zarządzaniem gatunkami zagrożonymi. Psowate są szczególnie użyteczne w badaniach zarówno nad hybrydyzacją, ponieważ mogą się krzyżować pomiędzy dobrze zdefiniowanymi gatunkami, jak i pomiędzy formami dzikimi
i udomowionymi, dając płodne potomstwo. Obecnie wilki rekolonizują całą Europę, osiedlając się w obszarach znacznie przekształconych przez ludzi I zamieszkiwanych przez liczne populacje psów. Hybrydyzacja między wilkami i psami wykazywana jest w wielu częściach Europy jednak jej częstość w polskiej populacji wilka pozostaje nierozpoznana. Również różnice w ekologii wilków i hybryd psa
i wilka nie jest dobrze zbadana. W niniejszym projekcie planujemy zbadanie częstości i geograficznego rozmieszczenia hybrydyzacji pomiędzy wilkami i psami, środowiskowych i antropogenicznych czynników stymulujących hybrydyzację, a także różnic pomiędzy niszami troficznymi wilków i hybryd wilków i psów w Polsce. 

Warunki względem kandydata

 • tytuł magistra z zakresu nauk biologicznych

 • doświadczenie w izolacji DNA z różnego typu prób biologicznych 

 • doświadczenie w analizie różnych markerów genetycznych 

 • doświadczenie w badaniach terenowych związanych z dzikimi zwierzętami 

 • dobra znajomość języka angielskiego

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: 6 sierpnia - 21 sierpnia 2020
 • postępowanie rekrutacyjne: 24 sierpnia -27 sierpnia 2020
 • ogłoszenie listy rankingowej:  do 31 sierpnia 2020
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: 1 września - 18 września 2020 do godz. 14.00
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 21 września 2020

Opłata rekrutacyjna

150 zł 

Forma postępowania kwalifikacyjnego

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę:

1) aktywności naukowej kandydata na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły;

2) rozmowy kwalifikacyjnej. 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty 

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera: 

1) podanie o przyjęcie do Szkoły

2) skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo – w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 18.09.2020 r., w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność; 

3) życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 uchwały rekrutacyjnej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, karierze zawodowej;

4) skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;

6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub 5świadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole; 

6) skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru określonego przez Rektora; ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;

7) fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;

8) oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;

9) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;

10) skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);

11) streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami);

12) inne dokumenty w formie skanu: list polecający od naukowca znającego Kandydata. 

Kryteria oceny

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów:

▪ kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej): 

3 pkt bardzo dobre;  

2 pkt dobre; 

1 pkt słabe; 

0 pkt brak kompetencji. 

▪ dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej): 

4 pkt wyróżniający; 

3 pkt bardzo dobry; 

2 pkt dobry; 

1 pkt słaby;  

0 pkt brak dorobku naukowego. 

Kształcenie 

Program kształcenia 

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2020. 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata. 

Stypendium

Stypendium wynosi 5000 zł brutto brutto (do oceny śródokresowej) i 6000 brutto brutto zł (po pozytywnej ocenie śródokresowej).