Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki Biologiczne - Uwarunkowania stabilności i dynamiki roślinności torfowisk Polesia

Szczegóły
Kod 3-SzD-NSP-NBiol-Uwarunkowania
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki Biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
22 55 22 145
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.08.2020 21:00 – 21.08.2020 23:59)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne jest związany z realizacją projektu badawczego PRELUDIUM BIS: „Uwarunkowania stabilności i dynamiki roślinności torfowisk Polesia. Kierownik projektu: dr hab. Ewa Jabłońska

Opis projektu: Torfowiska są najbardziej efektywnymi pod względem przestrzennym zasobami węgla ze wszystkich ekosystemów lądowych, istotnymi elementami regionalnego obiegu wody, regulatorami lokalnego i regionalnego klimatu oraz ostojami różnorodności biologicznej. Polesie jest regionem o największym pokryciu torfowisk w Europie. Choć wiele torfowisk poleskich zostało osuszonych, znaczna ich część utrzymuje się w stanie tylko nieznacznie przekształconym przez człowieka, podlegając naturalnemu rozwojowi przez tysiące lat. Stanowią one dziś niepowtarzalną okazję do przeanalizowania mechanizmów i procesów determinujących stabilność i długoterminową dynamikę ekosystemów bagiennych.

W ramach niniejszego projektu chcemy sprawdzić znaczenie warunków siedliskowych i cech roślinności w kontrolowaniu stabilności i dynamiki roślinności torfowisk Polesia w ciągu ostatnich 100 lat. W latach 1928-1933 Stanisław Kulczyński i jego współpracownicy przeprowadzili obszerną inwentaryzację torfowisk na terenie Polesia. Przeprowadzone przez nich szczegółowe badania roślinności i złóż torfu stworzyły podwaliny współczesnej ekologii torfowisk. Duże obszary torfowisk Polesia, które uniknęły bezpośredniego odwadniania, stwarzają obecnie niepowtarzalną okazję do analizy rozwoju ekosystemów bagiennych w ciągu XX wieku i porównania danych zebranych współcześnie z wynikami analiz Kulczyńskiego.

W celu oceny stabilności i dynamiki ekosystemów torfowisk Polesia, zostaną przeprowadzone badania roślinności na ok. 30 wybranych stanowiskach badawczych wyznaczonych przez Kulczyńskiego. Dane dotyczące roślinności historycznej zostaną porównane z danymi dotyczącymi roślinności współczesnej. Warunki siedliskowe, które mogą mieć wpływ na stabilność torfowisk, będą oceniane w każdym z badanych obszarów. Roślinność zostanie scharakteryzowana np. pod względem wartości wskaźnika stresu obliczonego dla każdego z badanych obszarów w oparciu o cechy funkcjonalne roślin. Ocenie zostanie poddany związek czynników warunkujących stabilność z dynamiką roślinności obserwowaną w ciągu ostatnich 100 lat. 

Warunki względem kandydata

 • Doświadczenie w badaniach roślinności torfowisk, znajomość torfowiskowych roślin naczyniowych i mszaków, 
 • Umiejętność komunikowania się w języku rosyjskim, 
 • Prawo jazdy, 
 • Siła fizyczna, wytrzymałość, umiejętność samodzielnej pracy w trudnych warunkach terenowych.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w IRK: 6 sierpnia - 21 sierpnia 2020
 • postępowanie rekrutacyjne: 24 sierpnia -27 sierpnia 2020
 • ogłoszenie listy rankingowej:  do 31 sierpnia 2020
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: 1 września - 18 września 2020 do godz. 14.00
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 21 września 2020

Opłata rekrutacyjna

150 zł 

Forma postępowania kwalifikacyjnego

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę: 

 •  aktywności naukowej kandydata na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły;
 •  rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:  

1) podanie o przyjęcie do Szkoły
2) skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo – w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 18.09.2020 r., w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność; 
3) życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 uchwały rekrutacyjnej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, karierze zawodowej;
4) skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub 5świadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole; 
6) skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru określonego przez Rektora; ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;
7) fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
8) oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
9) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;
10) skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
11) streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami);
12) inne dokumenty w formie skanu: list polecający od naukowca znającego Kandydata. 

Kryteria oceny

Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów:  

- kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej):

 • 3 pkt bardzo dobre;
 • 2 pkt dobre;
 • 1 pkt słabe;
 • 0 pkt brak kompetencji.

- dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej):

 • 4 pkt wyróżniający;
 • 3 pkt bardzo dobry;
 • 2 pkt dobry;
 • 1 pkt słaby;
 • 0 pkt brak dorobku naukowego.

Kształcenie 

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2020.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Stypendium

Stypendium wynosi 5000 zł brutto brutto (do oceny śródokresowej) i 6000 brutto brutto zł (po pozytywnej ocenie śródokresowej).