Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki o Ziemi - Markery aktywności wirusowej we współczesnych środowiskach sedymentacji węglanowej

Szczegóły
Kod 3-SzD-NSP-NZS-Markery
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Ziemi i Środowisku
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Żwirki i Wigury 93
00-047 Warszawa
tel: 22 55 22 145
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
szkola.nsip@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (27.07.2020 21:00 – 23.08.2020 23:59)

Podstawowe informacje na temat zasad konkursu

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauk o Ziemi i środowisku jest związany z realizacją projektu badawczego: „Markery aktywności wirusowej we współczesnych środowiskach sedymentacji węglanowej”. Kierownik projektu: dr inż. Mirosław Słowakiewicz; m.slowakiewicz@uw.edu.pl
Opis projektu:

Głównym celem projektu jest określenie występowania wirusów w środowiskach węglanowych w zależności od temperatury, zasolenia i mineralizacji w różnych lokalizacjach w Europie, na Bahamach i Katarze poprzez porównanie zmineralizowanych kapsydów wirusowych, nanocząstek i nanosferoidów oraz ich związek z konkretnymi szczepami wirusów. Uzyskane dane oparte na występowaniu wirusów pozwolą zaproponować nowe wskaźniki środowiskowe charakterystyczne dla słodkowodnych, zimnych lub gorących źródeł oraz normalnych lub mezohalinowych morskich środowisk węglanowych.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony do badania metagenomiki wirusów, w szczególności szczepów wirusowych i ich klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego. Ponadto doktorant weźmie udział w pracach terenowych i oczekuje się, że będzie uczestniczył w prezentacjach na konferencjach międzynarodowych.

Warunki względem kandydata

 • Magister biologii, chemii lub geologii
 • doświadczenie w biogeochemii i / lub mikrobiologii
 • doświadczenie w pobieraniu próbek osadów i wody, doświadczenie w pracy w terenie oraz skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej, ekstrakcjach DNA i   RNA, hodowaniu szczepów z próbek wody, ze szczególnym uwzględnieniem szczepów wirusowych, pracy z biofilmami, bioinformatyce i / lub przygotowaniu próbek
 • doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim.
 • osoby zmotywowane i mające doświadczenie w pracy w zespole

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja kandydatów w IRK: 27 lipca - 23 sierpnia 2020 r. 

 • postępowanie rekrutacyjne: 26 sierpnia – 1 września 2020 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej:  do 4 września

 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: do 28 września do godz. 14.00

 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30 września 2020 r. 

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę:

 • listu motywacyjnego dokumentującego zainteresowanie kandydata projektem badawczym;

 • aktywności naukowej kandydata na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły;

 • rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim. 

Wymagane dokumenty

Kandydat składa dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera: 

 

 

1) podanie o przyjęcie do Szkoły

2) skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo – w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 28.09.2020 r., w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność;  

3) list motywacyjny dokumentujący zainteresowanie kandydata projektem badawczym w języku angielskim;

4) życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach
i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 uchwały rekrutacyjnej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, karierze zawodowej;

5) skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;

6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole i pracę w projekcie badawczym; 

7) skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru określonego przez Rektora; ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;

8) fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;

9) oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;

10) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego; 

Kryteria oceny

 • dorobek naukowy kandydata (50% oceny końcowej)

 • osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej)

 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej)

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2020.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.

Stypendia

Stypendium wynosi 4360 zł zł brutto brutto (przez okres pracy w projekcie badawczym). Po jego zakończeniu doktorant otrzymuje stypendium w wysokości przewidzianej w przepisach ogólnych.