Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki

Szczegóły
Kod 3-SzD-NSP-WSDMI
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedziny/dyscypliny naukowe Informatyka, Matematyka
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 22
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel: 22 55 22 144, 22 55 22 145
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (05.05.2020 00:01 – 28.06.2020 23:59)

 

Opis Szkoły  

W skład SDNSP wchodzi Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki (WSDMI) prowadzona wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Misją WSDMI jest kontynuacja stuletniej tradycji warszawskiej szkoły matematycznej poprzez kształcenie doktorantów według najwyższych światowych standardów w dyscyplinach matematyka i informatyka oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej i zawodowej.

Integralną częścią kształcenia w WSDMI jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego pod kierunkiem promotora zatrudnionego na UW lub w IMPAN. Zajęcia na WSDMI prowadzone są przez nauczycieli akademickich z UW i pracowników naukowych IMPAN oraz zaproszonych gości tych instytucji (zobacz wykłady PhDOpen i semestry Simonsa)

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 1. rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły: 5 maja – 28 czerwca 2020 r.;
 2. postępowanie rekrutacyjne:
 • postępowania kwalifikacyjne przy czym harmonogram rozmów publikowany jest na 7 dni przed ich
 • przeprowadzeniem: 1 – 14 lipca 2020 r.,
  • 03 lipca 2020 r., godz. 13:00-16:00 – pisemny egzamin (w trybie stacjonarnym) - Miejsce: Sala 3180 (II piętro) – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, Warszawa
  • 07-10 i 13 lipca 2020 r. – rozmowy kwalifikacyjne (w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy Google Meet)
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 17 lipca 2020 r.,
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 17 lipca – 18 września 2020 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych: 21 września 2020 r.

Harmonogram i procedury bezpieczeństwa

Promotorzy

Pierwszą czynnością w procesie aplikowania do Szkoły Doktorskiej powinno być znalezienie kandydata na przyszłego promotora i uzyskanie jego zgody, gdyż jest ona niezbędnym elementem zgłoszenia (patrz Wymagane dokumenty).

Lista promotorów w dyscyplinie matematyka

Lista promotorów w dyscyplinie informatyka

Należy pamiętać, że nie wszyscy potencjalni promotorzy są na liście

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie. Poprzez złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej rozumie się złożenie za pośrednictwem IRK uzupełnionego i opłaconego wniosku rekrutacyjnego. Złożenie wniosku za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów jest równoznaczne ze złożeniem podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wybranej przez kandydata;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów albo - w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach  Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego - oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 18 września 2020;
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego w języku angielskim nie dłuższy niż 6 000 znaków ze spacjami; opis zawiera bibliografię, która nie wlicza się do limitu znaków; istnieje możliwość wgrania pliku
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku;
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
 • świadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole, lub skan potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem -plik;
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • dane kontaktowe dwóch osób, zgodziły się przesłać listy rekomendacyjne dla kandydata. Autorzy listów rekomendujących powinni je przesłać bezpośrednio w formie elektronicznej do dnia 28 czerwca 2020 na adres:

− sd.nsp.mat@uw.edu.pl dla dyscyplin matematyka i informatyka,

brak wpłynięcia listów rekomendacyjnych nie oznacza braku kompletności wniosku o przyjęcie do szkoły; listy te mogą jednak być brane pod uwagę przy ocenie potencjału naukowego kandydata;

 • skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
 • streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami).

Kryteria oceny

Wstępna propozycja projektu badawczego (maksymalna liczba punktów – 5)

Przy ocenie wstępnej propozycji projektu badawczego bierze się pod uwagę:

 1. możliwość realizacji projektu w świetle udokumentowanych kompetencji kandydata;
 2. wagę naukową projektu;
 3. przewidywaną wartość dodaną dla środowiska naukowego danej dyscypliny. 

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 15)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

 1. publikacje naukowe (wymagany skan strony tytułowej; w przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu);
 2. potwierdzony udział w konkursach studenckich;
 3. potwierdzony udział w projektach badawczych (wymagany skan zaświadczenia kierownika projektu);
 4. wygłoszone referaty lub komunikaty seminaryjne i konferencyjne (wymagany skan potwierdzenia wygłoszenia referatu);
 5. udokumentowane staże badawcze;
 6. osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych (wymagany skan zaświadczenia podpisanego przez prezesa koła). 

Egzamin kwalifikacyjny (maksymalna liczba punktów – 40)

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata z dyscypliny naukowej w formie pisemnej.

W uzasadnionych przypadkach (np. gdy kandydat przebywa za granicą), na pisemną prośbę kandydata skierowaną do przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego powołanego dla danej dyscypliny, egzamin pisemny może być zastąpiony egzaminem ustnym przeprowadzonym na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych. 

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Rozmowa kwalifikacyjna polega na ocenie potencjału naukowego kandydata.

Rozmowa może zawierać następujące elementy: 

 1. rozmowa na temat pracy magisterskiej kandydata (zrozumienie tematu, hipotez badawczych i ich realizacji, otrzymanych wyników i wniosków);
 2. pytania dotyczące dorobku naukowego i przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym przedmiotów związanych z tematyką rozprawy doktorskiej;
 3. pytania dotyczące informacji zawartych w listach rekomendacyjnych, w tym charakteru i efektów współpracy kandydata z autorami listów;
 4. pytania dotyczące projektu doktorskiego i innych informacji zawartych w dokumentacji załączonej przez kandydata.

Wymagania egzaminacyjne 

Informatyka - egzamin

Matematyka - egzamin

Warunek przyjęcia do szkoły

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2020.

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).