Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki Biologiczne - Co filogeografia może nam powiedzieć o ewolucji żywicieli i ich pasożytów? Genomika, koewolucja i lokalne przystosowania

Szczegóły
Kod 3-SzD-NSP-NBiol-Preludium-Kloch
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki Biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel: 22 55 22 144, 22 55 22 145
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (13.08.2021 00:01 – 27.08.2021 23:59)

REKRUTACJA POZALIMITOWA

Opis Szkoły  

Nadrzędnym elementem kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNSP) jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego w jednej z dyscyplin (astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku) wchodzących w skład szkoły, pod kierunkiem promotora wybranego przez doktoranta.

Kształcenie w SDNSP obejmuje zajęcia w formie wykładów o charakterze specjalistycznym i monograficznym, kursów oraz praktyk doskonalących umiejętności doktorantów w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej, warsztatów,  seminariów i dwudniowych sympozjów naukowych.

Absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych posiada wysoce specjalistyczne wykształcenie zdobyte pod opieką wybitnych naukowców i jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej w uczelniach i instytutach krajowych i zagranicznych. Ponadto zdobywa szeroką wiedzę wykraczającą poza ramy dyscypliny, w której przygotował rozprawę doktorską, oraz umiejętności w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora.

Instrukcja rejestracji w systemie IRK

Instrukcja


Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Kloch 

E-mail: akloch@biol.uw.edu.pl

Opis projektu

 Celem projektu jest analiza zmienności genetycznej u pasożytów i ich żywicieli  w dużej skali geograficznej na przykładzie nornicy rudej Myodes glareolus, małego leśnego gryzonia zamieszkującego nizinne części Europy, oraz jej pasożyta, nicienia Heligmosomum mixtum.

Dotychczasowe badania wskazują, że na zmienność genetyczną nornic znaczny wpływ miały drogi migracji po zlodowaceniach. U niektórych gryzoni zmienność ta znajduje odzwierciedlenie w zmienności ich pasożytów, jednak zagadnienie to pozostaje słabo zbadane. W projekcie zbadamy to zagadnienie wykorzystując dane o zmienności na poziomie całego genomu wykorzystując sekwencjonowanie nowej generacji.

Nornice pochodzące z różnych refugiów różnią się fizjologicznie, co przypisano adaptacjom do lokalnych warunków środowiskowych. Jednak nie można nimi wytłumaczyć wszystkich aspektów zmienności, na przykład zmienność w genach kodujących elementy układu odpornościowego nie pokrywa się ze wzorcem zmienności geograficznej w loci neutralnych. W tym przypadku przyczyną może być koewolucja z lokalnie występującymi patogenami. Analiza zmienności na poziomie całego genomu pozwoli bliżej przyjrzeć się tym procesom.

Warunki względem kandydata

 Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.

 • doświadczenie w pracach terenowych i analizie zarażenia pasożytami u gryzoni i/lub doświadczenie w laboratorium molekularnym, najchętniej z wykorzystaniem technik NGS
 • doświadczenie z analizą danych, najchętniej w programie R
 • gotowość do nauki analiz bioinformatycznych
 • zainteresowanie zagadnieniami z zakresu biologii ewolucyjnej
 • język angielski B2/C1 w mowie i piśmie

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja kandydatów w IRK: od 13 sierpnia do 27 sierpnia 2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne: od 01 września do 03 września 2021 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej:  do 08 września 2021 r.
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: 09 - 23 września 2021 r. do godz. 14.00
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 28 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę:

1) aktywności naukowej kandydata na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły;

2) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem / egzaminu kwalifikacyjnego; 

3) innych osiągnięć. 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie w IRK wniosek o przyjęcie do Szkoły. Wniosek zawiera:

1)     wskazanie wybranej dyscypliny, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację, czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;

2)  skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe;

3)   życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko), w szczególności o:

 •   publikacjach,
 • pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych,
 • udziale w konferencjach naukowych,
 • udziale w projektach badawczych,
 • nagrodach i wyróżnieniach,
 • stażach badawczych,
 • odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych,
 • działalności popularyzującej naukę,
 • działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego,
 • średniej ocen ze studiów,
 • karierze zawodowej,
 • znajomości języków obcych;

4)     skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;

5)   dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole;

6)   skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 13), ponadto kandydat może dołączyć skan opinii innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego. Wzór oświadczenia planowanego promotora

7)     fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;

8)  oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;

9)     oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;

10)  skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);

11)  streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami).

Kryteria oceny

Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji projektu badawczego oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów:

a)   kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej)

·        3 pkt - bardzo dobre

·        2 pkt – dobre

·        1 pkt - słabe

·        0 pkt - brak kompetencji

b) dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych (30% oceny końcowej)

·        4 pkt – wyróżniający

·        3 pkt - bardzo dobry

·        2 pkt – dobry

·        1 pkt – słaby

·        0 pkt - brak dorobku naukowego

Stypendium

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS w miesięcznej wysokości

·        5 000,00 zł brutto brutto do  miesiąca,  w  którym została  przeprowadzona  ocena  śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,

·        6 000,00 zł brutto brutto po  miesiącu,  w  którym została  przeprowadzona  ocena  śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej

otrzymywane jest na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym  i  nauce.

Akty prawne