Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki o Ziemi i Środowisku - Mikrowietrzenie i charakterystyki spektralne powierzchni skalnych na przedpolach lodowców

Szczegóły
Kod 3-SzD-NSP-NZS-Dabski
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Ziemi i Środowisku
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel: 22 55 22 144, 22 55 22 145
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (16.08.2021 00:01 – 30.08.2021 23:59)

REKRUTACJA POZALIMITOWA

Opis Szkoły  

Nadrzędnym elementem kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNSP) jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego w jednej z dyscyplin (astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku) wchodzących w skład szkoły, pod kierunkiem promotora wybranego przez doktoranta.

Kształcenie w SDNSP obejmuje zajęcia w formie wykładów o charakterze specjalistycznym i monograficznym, kursów oraz praktyk doskonalących umiejętności doktorantów w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej, warsztatów,  seminariów i dwudniowych sympozjów naukowych.

Absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych posiada wysoce specjalistyczne wykształcenie zdobyte pod opieką wybitnych naukowców i jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej w uczelniach i instytutach krajowych i zagranicznych. Ponadto zdobywa szeroką wiedzę wykraczającą poza ramy dyscypliny, w której przygotował rozprawę doktorską, oraz umiejętności w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora.

Instrukcja rejestracji w systemie IRK

Instrukcja

 


Kierownik projektu: dr hab. Maciej Filip Dąbski

E-mail: mfdabski@uw.edu.pl

Opis projektu

 Globalne  zmiany  klimatyczne  powodują  kurczenie  się  lodowców  na  całym  świecie,  a niedawno  uwolnione  spod  lodu  krajobrazy  podlegają  złożonej  adaptacji  do  warunków nielodowcowych. Procesy wietrzeniowe oddziaływające na powierzchnie skalne odsłonięte spod lodu lodowcowego od XIX w. (od czasu małej epoki lodowej –MEL), są na czele takich zmian. Jednak badania dotyczące tempa degradacji powierzchni skał w obrębie współczesnych przedpoli lodowców są rzadkie.

 Badania  terenowe  zostaną  przeprowadzone  na  przedpolu  lodowca  Midtre Lovénbreen (Svalbard) oraz na przedpolu Lodowca Hallstaetter (Alpy Salzburskie). Na pierwszym przedpolu znajdują się lokalne proterozoiczne skały osadowe metamorficzne i karbońskie, natomiast przedgórze Lodowca Hallstaetter powstało w drobnoziarnistych wapieniach z górnego triasu. Tempo recesji lodowców i wiek moren z MEL są znane. Pozwoli to wnioskować o tempie degradacji powierzchni skał i wietrzeniowych zmianach mineralogicznych.

 Postawiono następujące pytania badawcze: 1) Jakie jest tempo wietrzenia powierzchni skał (rozwój  mikrorzeźby  wietrzeniowej,  otoczki  wietrzeniowej,  osłabienia  powierzchni  skał,  zmian minerałów na powierzchniowych skał) w strefach proglacjalnych o różnej petrografii wykształconych w środowisku Wysokiej Arktyki i w alpejskim piętrze strefy umiarkowanej? 2) Czy zmiany mineralne powierzchni  skał  wynikające  z  warunków  atmosferycznych  od  zakończenia  MEL  można zarejestrować w widmach promieniowania? Czy charakterystyki widmowe mogą być używane do datowania względnego form terenu lodowcowego.

 Stawia się następujące hipotezy: 1) powierzchnie skał ulegają szybkiej degradacji (widocznej w kilkanaście lat po deglacjacji), przejawiającej się rozwojem mikrochropowatości powierzchni, rozwojem  otoczki  wietrzeniowej,  osłabieniem  powierzchni  skał  i  zmianami  minerałów  na powierzchni skały. 2) Mineralne zmiany powierzchni skał wynikające z warunków atmosferycznych od  zakończenia  MEL  można  zarejestrować  w  krótkofalowym  promieniowaniu  podczerwonym. Charakterystyki widmowe mogą być używane do względnego datowania form terenu lodowcowego.

 Na  każdym  z  przedpoli  lodowców  zostanie  wyznaczonych  pięć  poligonów  testowych, rozmieszczonych wzdłuż transektów biegnących od najmłodszych powierzchni skalnych w pobliżu krawędzi lodowca do najstarszych (zasięg lodowców z MEL). Poligony zlokalizowane będą na wygładach  lodowcowych  lub  wygładzonych  erozyjnie  głazach  w  obrębie  moren.  Badane powierzchnie będą nosiły wyraźne ślady erozji lodowcowej, co pozwala wnioskować, że starsza otoczka  wietrzeniowa  (powstała  przed  akumulacją  zlodowacenia)  uległa  całkowitej  erozji. Mikrochropowatość  będzie  mierzona  za  pomocą  elektronicznego  profilometru,  a  testy  młota Schmidta  (SH)  dostarczą  informacji  o  twardości  powierzchni  skały.  Na  powierzchniach  skał, uprzednio sprawdzonych pod kątem mikrochropowatości i odbicia SH, pomiary spektralne zostaną przeprowadzone  za  pomocą  spektroradiometru  (rejestrującego  promieniowanie  widzialne  i podczerwień).  Następnie  otoczka  wietrzeniowa, wraz  z  fragmentem  niezwietrzałej  skały  leżącą poniżej, zostanie odłupana w celu określenia koloru i grubości otoczki oraz pobrania próbek do analiz mikroskopowych.  Pomiary  fotogrametryczne  wykonane  za  pomocą  bezzałogowego  statku powietrznego  dostarczą  obrazów  o  wysokiej  rozdzielczości,  które  posłużą  do  wykonania ortofotomap o wysokiej dokładności i Numerycznych Modeli Terenu. Identyfikacja zespołów form rzeźby  pomoże  określić  charakterystykę  topograficzną  i  wiek  powierzchni  skalnych wykorzystywanych do szczegółowych badań wietrzenia oraz typ deglacjacji.

 Pobrane próbki skał posłużą do określenia petrografii, składu mineralnego i porowatości otoczki wietrzeniowej pod mikroskopem optycznym w świetle przechodzącym. Skład chemiczny próbek  zostanie  przeanalizowany  za  pomocą  skaningowego  mikroskopu  elektronowego. Przeprowadzona zostanie analiza statystyczna charakterystyk spektralnych minerałów wchodzących w skład badanych skał oraz sprawdzone zostaną statystycznie istotne różnice w zakresie widmowym pomiędzy typem minerałów a ich lokalizacją.

Wszystkie dane dotyczące typów skał, mikrorzeźby wietrzeniowej, twardości skał, otoczki wietrzeniowej (po statystycznym przetestowaniu) wraz z danymi o ukształtowaniu terenu zostaną skorelowane z wynikami pomiarów spektralnych w celu weryfikacji wysuniętej hipotezy

Warunki względem kandydata

 Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.

Wymagania:

 •  Stopień magistra geografii lub nauk pokrewnych
 • Znajomość zagadnień związanych z przedmiotem badań
 • Znajomość narzędzi i metod teledetekcyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2) lub wyższym
 • Doświadczenie w badaniach terenowych, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole badawczym
 • Znajomość technologii informatycznych: GIS, narzędzia analizy statystycznej, programowanie w R
 • Umiejętność opracowywania ortofotomap i numerycznych modeli terenu (DEM) na podstawie danych z UAV

 Opis zadań:

 •  Aktywne uczestnictwo w pracach naukowo badawczych, pomiarach naziemnych i z udziałem UA
 • Analiza i interpretacja danych teledetekcyjnych na podstawie bibliotek spektralnych minerałów
 • Przygotowanie i pozyskiwanie danych teledetekcyjnych i pomiarów naziemnych
 • Opracowanie ortofotomap i numerycznych modeli terenu (DEM)
 • Opracowanie wyników końcowych
 • Przygotowanie artykułów naukowych i prezentacji konferencyjnych
 • Obowiązkiem stypendysty będzie złożenie wniosku do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o finansowanie stażu zagranicznego w The University Centre in Svalbard, (UNIS), a po uzyskaniu jego finansowania realizacja tego stażu w trakcie trwania projektu Preludium Bis 2
 • Przygotowanie rozprawy doktorskiej z kierownikiem projektu jako promotorem. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt musi zakończyć się uzyskaniem stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja kandydatów w IRK: od 16 sierpnia do 30 sierpnia 2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne: od 01 września do 06 września 2021 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej:  do 08 września 2021 r.
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: 09 - 23 września 2021 r. do godz. 14.00
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 28 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę:

1) aktywności naukowej kandydata na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły;

2) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem / egzaminu kwalifikacyjnego; 

3) innych osiągnięć. 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie w IRK wniosek o przyjęcie do Szkoły. Wniosek zawiera:

1)     wskazanie wybranej dyscypliny, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację, czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;

2)     skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe;

3)    życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko), w szczególności o:

 •   publikacjach,
 • pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych,
 • udziale w konferencjach naukowych,
 • udziale w projektach badawczych,
 • nagrodach i wyróżnieniach,
 • stażach badawczych,
 • odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych,
 • działalności popularyzującej naukę,
 • działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego,
 • średniej ocen ze studiów,
 • karierze zawodowej,
 • znajomości języków obcych;

4)     skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;

5)    dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole;

6)   skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 13), ponadto kandydat może dołączyć skan opinii innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego. Wzór oświadczenia planowanego promotora

7)     fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;

8)   oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;

9)     oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;

10)  skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);

11)  streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami).

Kryteria oceny

Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji projektu badawczego oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów:

a)   kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej)

·        3 pkt - bardzo dobre

·        2 pkt – dobre

·        1 pkt - słabe

·        0 pkt - brak kompetencji

b) dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych (30% oceny końcowej)

·        4 pkt – wyróżniający

·        3 pkt - bardzo dobry

·        2 pkt – dobry

·        1 pkt – słaby

·        0 pkt - brak dorobku naukowego

Stypendium

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS w miesięcznej wysokości

·        5 000,00 zł brutto brutto do  miesiąca,  w  którym została  przeprowadzona  ocena  śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,

·        6 000,00 zł brutto brutto po  miesiącu,  w  którym została  przeprowadzona  ocena  śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej

otrzymywane jest na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym  i  nauce.

Akty prawne