Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki - Twierdzenia Fatou dla funkcji i przekształceń harmonicznych oraz ich uogólnień

Szczegóły
Kod 3-SzD-NSP-WSDMI-Adamowicz
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Matematyka
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel: 22 55 22 144, 22 55 22 145
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2021 00:01 – 22.07.2021 23:59)

 

REKRUTACJA POZALIMITOWA

Opis Szkoły  

W skład SDNSP wchodzi Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki (WSDMI) prowadzona wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Misją WSDMI jest kontynuacja stuletniej tradycji warszawskiej szkoły matematycznej poprzez kształcenie doktorantów według najwyższych światowych standardów w dyscyplinach matematyka i informatyka oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej i zawodowej.

Integralną częścią kształcenia w WSDMI jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego pod kierunkiem promotora zatrudnionego na UW lub w IMPAN. Zajęcia na WSDMI prowadzone są przez nauczycieli akademickich z UW i pracowników naukowych IMPAN oraz zaproszonych gości tych instytucji (zobacz wykłady PhDOpen i semestry Simonsa) 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora.


Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Adamowicz, prof. IMPAN
E-mail: tadamowi@impan.pl

Opis projektu

Projekt dotyczy twierdzeń typu Fatou dla funkcji i przekształceń harmonicznych (w tym p-harmonicznych oraz A-harmonicznych) na obszarach euklidesowych, rozmaitościach Riemannowskich oraz w grupach typu Carnot-Carathéodoriego.  Granice niestyczne oraz geometria obszarów będą odgrywać ważną rolę w projekcie.  Projekt będzie realizowany w ramach grantu Preludium Bis 2 pt. ,,Twierdzenia Fatou dla funkcji i przekształceń harmonicznych oraz ich uogólnień”.

Zadania przyszłego doktoranta będą obejmować: prowadzenie badań w wyżej wymienionych tematach z celem publikacji w czasopismach naukowych, prezentacje i udział w seminariach i konferencjach, współpraca z badaczami z dziedziny.

Warunki względem kandydata

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.

 • bardzo dobra znajomość analizy matematycznej,
 • dobra znajomość równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego,
 • dobra znajomość języka angielskiego,

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja kandydatów w IRK: 01.07.2021 r. - 22.07.2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne: 26.07.2021 r. - 28.07.2021 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej:  do 06.08.2021 r.
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: od 09.08.2021 – do 23.09.2021 r. godz. 14.00
 • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 28.09.2021 r.

Opłata rekrutacyjna

150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę:

1) aktywności naukowej kandydata na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły;

2) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem / egzaminu kwalifikacyjnego; 

3) innych osiągnięć. 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna będzie zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie w IRK wniosek o przyjęcie do Szkoły. Wniosek zawiera:

1)     wskazanie wybranej dyscypliny, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację, czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;

2)     skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo – w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 23.09.2021 r. W przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe;

3)    życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko), w szczególności o:

 •   publikacjach,
 • pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych,
 • udziale w konferencjach naukowych,
 • udziale w projektach badawczych,
 • nagrodach i wyróżnieniach,
 • stażach badawczych,
 • odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych,
 • działalności popularyzującej naukę,
 • działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego,
 • średniej ocen ze studiów,
 • karierze zawodowej,
 • znajomości języków obcych;

4)     skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;

5)    dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole;

6)   skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 13), ponadto kandydat może dołączyć skan opinii innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;

7)     fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;

8)   oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;

9)     oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;

10)  skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);

11)  streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami).

Kryteria oceny

Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji projektu badawczego oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów:

a)   kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej)

·        3 pkt - bardzo dobre

·        2 pkt – dobre

·        1 pkt - słabe

·        0 pkt - brak kompetencji

b) dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych (30% oceny końcowej)

·        4 pkt – wyróżniający

·        3 pkt - bardzo dobry

·        2 pkt – dobry

·        1 pkt – słaby

·        0 pkt - brak dorobku naukowego

Stypendium

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS w miesięcznej wysokości

·        5 000,00 zł brutto brutto do  miesiąca,  w  którym została  przeprowadzona  ocena  śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,

·        6 000,00 zł brutto brutto po  miesiącu,  w  którym została  przeprowadzona  ocena  śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej

otrzymywane jest na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym  i  nauce.

Akty prawne