• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Doktorat wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Szczegóły
Kod 1-SzD-Hum-DW
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
tel: 22 55 20 262
rekrutacja.nh@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnh
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.03.2022 13:00 – 08.04.2022 23:59)

 

O programie "Doktorat wdrożeniowy"

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program Ministerstwa Edukacji i Nauki wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności zatrudniających ich podmiotów. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.
 
Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów, promotora z Uniwersytetu Warszawskiego oraz opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Opis Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego powstała w 2019 roku na bazie wieloletnich doświadczeń kształcenia doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoranci SDNH realizują interdyscyplinarny program kształcenia. Zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są podstawą realizowanej i przyszłej pracy badawczej. Szkoła Doktorska poprzez promotorów wspiera doktorantów w procesie ubiegania się o stopień doktora, który jest zwieńczeniem czteroletniego procesu kształcenia.

W ramach programu kształcenia doktoranci uczestniczą w zajęciach specjalistycznych (wykłady, seminaria) oraz w kursach kształtujących ich warsztat naukowy i kompetencje metodologiczne. Szkoła Doktorska oferuje również interdyscyplinarną sieć współpracy, stwarzając doktorantom warunki do wszechstronnego rozwoju naukowego.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych prowadzi rekrutację w następujących dyscyplinach naukowych:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego planu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. 

Stypendia

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego wynosi:

3450,00 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)

4450,00 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)


Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (dalej „IRK”) pod adresem www.irk.uw.edu.pl, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”: 1 marca 2022 r. (godz. 13:00) – 8 kwietnia 2022 r. (godz. 23:59);
 • I etap postępowania rekrutacyjnego (w tym rozmowy kwalifikacyjne): 20-27 kwietnia 2022 r.,
 • ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: do 29 kwietnia 2022 r.,
 • II etap postępowania rekrutacyjnego – przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów (po ogłoszeniu wyników oceny złożonych przez Uniwersytet Warszawski wniosków): do 14 września 2022 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych kandydatów: do 22 września 2022 r.

 

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych, wyniki I etapu oraz  listy przyjętych kandydatów udostępniane są we właściwej zakładce pod adresem: www.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnh/

 

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są w trybie stacjonarnym lub na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych. Koordynator Rekrutacji zawiadamia za pośrednictwem IRK kandydatów o trybie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz stosowanym narzędziu na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2022.

 

Promotor oraz opiekun pomocniczy

Kluczową osobą dla realizacji grantu wdrożeniowego jest promotor. Powinien to być pracownik Uniwersytetu Warszawskiego ze stopniem doktora habilitowanego lub stopniem profesora. Lista nauczycieli akademickich, którzy chcieliby się podjąć tego zadania znajduje się pod tym adresem:

Lista promotorów

Należy pamiętać, że nie wszyscy potencjalni promotorzy są na liście.

Podmiot współpracujący (zatrudniający doktoranta) wskazuje spośród swoich pracowników kandydata na opiekuna pomocniczego, którym może być osoba posiadająca:

 • stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
 • znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

Kwalifikacje, o których mowa powyżej, powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.

Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie w podmiocie współpracującym postępów we wdrażaniu projektu.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł. Termin na wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto kandydata generowane w systemie IRK to 8 kwietnia 2022 r.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 100 punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w formie dwuetapowej:

1) Pierwszy etap przeprowadzany jest przed złożeniem do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. W pierwszym etapie oceniany jest projekt badawczy, aktywność naukowa kandydata wskazana w CV lub życiorysie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Warunkiem zakwalifikowania do dalszego procesu rekrutacji jest uzyskanie co najmniej 51 pkt z tego etapu.

2) W drugim etapie biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 51 pkt z I etapu. W drugim etapie kandydat zobligowany jest do przedłożenia zaświadczenia o finansowaniu swojego projektu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim. Może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

 

Kandydat składa dokumenty wyłącznie w wersji elektronicznej w IRK. Wniosek zawiera:

a) wskazanie wybranej dyscypliny, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację, czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;

b)   skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów z dziedzin nauk humanistycznych. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe;

c)   opis propozycji projektu badawczego wraz z tytułem. Opis załącza się w formacie PDF na wzorze zgodnym z pkt VII niniejszego Zarządzenia. Propozycja projektu badawczego zawiera następujące elementy:

-        cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze) (do 1000 znaków);

-        naukowe znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej) (do 2000 znaków);

-        praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie charakter wdrożenia, jakie jest planowane miejsce oraz sposób wdrożenia, znaczenie projektu dla przedsiębiorcy, znaczenie projektu dla polskiej gospodarki (do 2000 znaków);

-        koncepcję i plan prac badawczo-wdrożeniowych (ogólny plan badań, metodologia, analiza ryzyka, kamienie milowe etc.) (do 2000 znaków);

-        wstępny harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych w ramach projektu (z podziałem na VIII semestrów, licząc od I roku kształcenia);

d)   życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności zawodowej i  naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata, w szczególności o:

-        publikacjach,

-        zgłoszeniach patentowych lub uzyskanych patentach,

-        pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych,

-        udziale w konferencjach naukowych,

-        udziale w projektach badawczych,

-        nagrodach i wyróżnieniach,

-        stażach badawczych,

-        odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych,

-        działalności popularyzującej naukę,

-        działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego,

-        średniej ocen ze studiów,

-        przebiegu kariery zawodowej,

-        znajomości języków obcych;

e)   skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;

f)    oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

g)   skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jedn. Monitor UW z 2021 r. poz. 142); ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;

h)   fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;

i)    oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;

j) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jedn. Monitor UW z 2021 r. poz. 142),  treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu “Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków oraz Zarządzeniem nr  2 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 24 stycznia 2022 roku;

k) skan oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy”;

l) skan dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot współpracujący, który wyraził zgodę na jej udział w Szkole Doktorskiej w ramach ww. programu;

m) skan oświadczenia opiekuna pomocniczego z podmiotu współpracującego (przedsiębiorstwa) wraz z dokumentami potwierdzającymi jego kwalifikacje;

n) ponadto fakultatywnie:

- krótka charakterystyka osoby opiekuna naukowego (promotora) (nie więcej niż 900 znaków ze spacjami), (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);

- opis doświadczenia opiekuna naukowego (promotora) we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, w których lokuje się projekt ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat. Opis powinien uwzględniać doświadczenie w prowadzeniu rozpraw doktorskich stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, wdrożeniowe oraz najważniejsze publikacje z zakresu tematyki projektu. (do 1500 znaków), (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);

- opis potencjału przedsiębiorcy z perspektywy realizacji projektu (aparatura badawcza, doświadczenie w branży itp.) oraz informacja o wsparciu oferowanym doktorantowi przez przedsiębiorcę (do 500 znaków), (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);

- opis doświadczeń podmiotu współpracującego w działalności B+R w ostatnich 5 latach (do 1000 znaków) (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);

- opis kandydata na opiekuna pomocniczego i jego doświadczeń w pracach B+R w ciągu ostatnich 5 lat (do 500 znaków) (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie).

 

Kryteria i sposób oceny I etapu postępowania rekrutacyjnego

Wstępny opis projektu badawczego (maksymalna liczba punktów - 40)
Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:
1) cel badań;
2) nowatorstwo, oryginalność projektu badawczego;
3) metodologię właściwą dla realizacji celu, spójność argumentacji, przejrzystość wywodu;
4) opis aktualnego stanu badań wraz z bibliografią istotną dla osiągnięcia celu badań;
5) znaczenie projektu dla rozwoju innowacyjności gospodarki;
6) potencjalne ryzyka realizacji projektu i zaproponowanie procedury ich ograniczenia.

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów - 20)
Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:
1) publikacje, w tym artykuły naukowe, rozdziały w monografiach wieloautorskich, monografie autorskie, publikacje w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych (wymagany skan strony tytułowej; w przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu);
2) wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z przyjętym referatem;
3) udokumentowane staże badawcze, potwierdzony udział w projektach badawczych (wymagany skan zaświadczenia kierownika projektu);
4) pozostałe elementy oceny doświadczenia i osiągnięć naukowych kandydata, w tym nagrody, wyróżnienia, certyfikaty, doświadczenie zawodowe, doświadczenie dydaktyczne, działalność w studenckim ruchu naukowym, szkolenia, popularyzacja nauki itp. 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (maksymalna liczba punktów - 40)
1) kompetencje kandydata istotne z perspektywy prowadzonych badań;
2) uzasadnienie trafności wyboru dyscypliny oraz metodologii dla zaproponowanych problemów badawczych;
3) zdolność przedstawienia potrzeby podjęcia planowanych badań;
4) zarys planu badawczego.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim; może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Warunek przyjęcia do szkoły

1. Prawidłowo złożony wniosek o przyjęcie do Szkoły stanowi podstawę dokonania czynności postępowania kwalifikacyjnego. Dyrektor pozostawia bez rozpoznania wniosek, który z upływem terminu składania dokumentów określonym zgodnie z pkt I  załącznika do zarządzenia nr  2 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu rekrutacji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dziennik SDNH z 2022 roku, poz. 2), zwanym dalej "Załącznikiem"):

1) nie zawiera co najmniej jednego elementu, o których mowa w pkt. II pkt a-m Załącznika lub
2) zawiera co najmniej jeden z elementów, o których mowa w pkt II pkt a-m Załącznika, niepozwalający ustalić informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, albo
3) nie został złożony w IRK;
4) nie został opłacony zgodnie z pkt VI Załącznika.

O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania kandydata Koordynator Rekrutacji informuje w IRK.

2. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest uzyskanie co najmniej 51 punktów z I etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz przedłożenie przez kandydata w II etapie – zaświadczenia o finansowaniu projektu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Akty prawne

Edytowalne wzory wymaganych dokumentów:

 • Opis propozycji projektu badawczego: PLIK
 • Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej: PLIK
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy”: PLIK
 • Dokument potwierdzający zatrudnienie kandydata w podmiocie współpracującym: PLIK
 • Oświadczenie planowanego opiekuna pomocniczego: PLIK