• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki o Polityce i Administracji

Szczegóły
Kod 2-SzD-NS-NPiA
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Polityce i Administracji
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 18
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Dobra 56/66 lokal 0.108
00-312 Warszawa
tel: 22 55 22 163
poniedziałek-czwartek 09:30-15:00
rekrutacja.ns@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdns
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (10.05.2022 00:00 – 07.06.2022 23:59)

 

 Opis Szkoły

Szkoła kształci doktorantów w zakresie dziesięciu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse,
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program  obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia odnoszące się do szeroko rozumianego warsztatu naukowca w dziedzinie nauk społecznych, czy przedmioty poświęcone zagadnieniom metodologicznym. Wybierając realizowane kursy, doktorant nie jest przywiązany wyłącznie do swojej dyscypliny naukowej - może wybierać kursy prowadzone przez wykładowców reprezentujących inne, pokrewne dyscypliny z zakresu nauk społecznych.

Ważną część programu stanowi Seminarium Szkoły dające możliwość poznania badań wykraczających poza ramy jednej dyscypliny, a spotkania poświęcone są prezentacjom wybitnych przedstawicieli nauk społecznych z UW, Polski i zagranicy. Okazją do prezentacji projektów badawczych oraz dyskusji z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi będą przewidziane w programie konferencje interdyscyplinarne. Częścią programu są również praktyki dydaktyczne oraz zajęcia z pozyskiwania grantów.

 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego planu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. 

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora. Deklarację wyboru promotora należy złożyć w IRK do dnia 07 czerwca 2022. 

Na stronie Szkół Doktorskich znajdą Państwo listę potencjalnych promotorów - https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/promotorzy   

Stypendia 

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przed oceną śródokresową i 3653,70 zł po ocenie śródokresowej. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć czterech lat. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami (przed oceną śródokresową): 711,51 zł.

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.


  

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie dwuetapowe:

1.      rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych: 10 maja – 7 czerwca 2022 r.

2.      postępowanie rekrutacyjne:

 • I etap postępowania rekrutacyjnego: 22 czerwca – 1 lipca 2022 r.,

o    ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: do 8 lipca 2022 r.,

 • publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu): do 8 lipca 2022 r.,

 • II etap postępowania rekrutacyjnego: 15 lipca – 21 lipca 2022 r.,

 • ogłoszenie listy rankingowej: do 29 lipca 2022 r.,

 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 2 sierpnia – 21 września 2022 r.,

 • ogłoszenie listy przyjętych: do 23 września 2022 r.

Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2022.

Opłata rekrutacyjna

200 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego i liczba punktów do uzyskania 

Postępowanie dwuetapowe:

 • I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;

 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów:

 • I etap: – 60 punktów (liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do II etapu – 30 punktów);

 • II etap: – 40 punktów (liczba punktów wymagana do wpisu na listę rekomendowanych do przyjęcia – 20 punktów). 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim z elementami języka angielskiego lub w całości w języku angielskim – zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. 

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który spełnia warunki o którym mowa w § 15 uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021 r., poz. 142; dalej „Uchwała Rekrutacyjna” lub „Uchwała”):

 

 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach  Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego - zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 21 września 2022 r.;

 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego wraz z tytułem nie dłuższy niż 14 000 znaków ze spacjami; opis zawiera bibliografię istotną dla osiągnięcia celu badań, której nie wlicza się do limitu znaków;

 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku;

 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową, nie więcej niż dwa pełne skany – uznanych przez kandydata za najważniejsze – jego artykułów lub rozdziałów w pracach zbiorowych; potwierdzeniem pozostałych publikacji kandydata są skany stron tytułowych;

 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole;

 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały;

 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;

 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;

W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe.

Ponadto kandydat ma obowiązek złożenia tłumaczenia tytułów osiągnięć naukowych. W uzasadnionych przypadkach Koordynator Rekrutacji, przewodniczący lub sekretarz zespołu kwalifikacyjnego może zwrócić się do kandydata o przedłożenie w określonym terminie tłumaczenia innych zawartych we wniosku dokumentów lub materiałów.

Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może uzależnić wpisanie kandydata na listę doktorantów od przedłożenia w wyznaczonym, adekwatnym terminie tłumaczenia określonego dokumentu, w tym tłumaczenia przysięgłego, lub legalizacji dokumentu (apostille). Warunek może zostać zastrzeżony także w decyzji administracyjnej.

Należy pamiętać, że postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się na ww. wniosek o przyjęcie do Szkoły, złożony przez kandydata, który zarejestrował się w terminie w systemie IRK oraz wniósł w terminie opłatę rekrutacyjną.

Szczegółowe wymogi odnośnie wniosku o przyjęcie do Szkoły określa § 15 ust. 1 uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 poz. 142) [LINK]

Kryteria i sposób oceny

Projekt badawczy (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

 1. zdefiniowanie problemu badawczego np. celu, pytań badawczych, hipotez (0-10 pkt);

 2. adekwatność proponowanych metod (0-10 pkt);

 3. osadzenie projektu w kontekście dotychczasowych badań i znajomość literatury (0-10 pkt);

 4. oryginalność proponowanej problematyki i metodologii (0-10 pkt). 

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 20)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

 1. aktywny udział w konferencjach naukowych np. wygłoszenie referatu, prezentacja posteru (0-4 pkt);

 2. udział w projektach badawczych (0-5 pkt);

 3. publikacje naukowe i popularno-naukowe (0-6 pkt);

 4. działalność organizacyjna związana z nauką np. działalność w kołach naukowych, organizacja konferencji (0-2 pkt);

 5. staże naukowe, stypendia, otrzymane nagrody związane z działalnością naukową (0-3 pkt).

W przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie przez kandydata swojego procentowego udziału w osiągnięciu. 

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

 1. kompetencje kandydata zaprezentowane podczas rozmowy na temat projektu badawczego (0-20 pkt);

 2. rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla dyscypliny, w której ma odbywać się kształcenie (0-20 pkt).

Warunek przyjęcia do szkoły  

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, w tym co najmniej 30 punktów z I etapu i co najmniej 20 punktów z II etapu postępowania kwalifikacyjnego.  

Akty prawne

obowiązujące akty prawne [LINK]