• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Doktorat wdrożeniowy - Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Szczegóły
Kod 4-SzD-MSD-DW
Jednostka organizacyjna Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
tel: 22 55 20 276, 22 55 20 268
rekrutacja.msd@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/msd
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.03.2022 13:01 – 15.04.2022 23:59)

O programie "Doktorat wdrożeniowy"

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program Ministerstwa Edukacji i Nauki wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności zatrudniających ich podmiotów. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.
Doktorant, pracując pod opieką trzech opiekunów, dwóch promotorów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Opis Szkoły

Powstanie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Warszawskim stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania stojące przed nauką. Wymagają one prowadzenia innowacyjnych badań, odważnie i odpowiedzialnie  przekraczających granice dyscyplin i dziedzin naukowych. W MSD doktoranci przygotowują: 1) wielodziedzinowe  rozprawy doktorskie wykorzystujące dorobek co najmniej dwóch dowolnie wybranych dziedzin nauki ze wskazaniem dziedziny wiodącej lub 2)  interdyscyplinarne rozprawy doktorskie w obrębie jednej dziedziny nauki, bez wskazania dyscypliny wiodącej.

Studia trwają cztery lata i mają charakter zindywidualizowany. Oprócz niewielkiej liczby zajęć obowiązkowych  przewidzianych programem doktorant, w porozumieniu z promotorami, wybiera przeważnie  kursy zgodne z jego zainteresowaniami oraz zajęcia, które powinny pomóc mu w redagowaniu rozprawy. Elastyczność ta pozwala na realizację własnych, oryginalnych i innowacyjnych projektów badawczych.

Doktorant pracuje pod kierunkiem co najmniej dwóch promotorów reprezentujących wybrane dziedziny nauki. Propozycję promotora głównego kandydat do MSD wskazuje w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych, wybór drugiego promotora zaś (bądź promotora pomocniczego w wypadku, gdy drugi opiekun naukowy ma stopień naukowy doktora) następuje w trakcie w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów w szkole doktorskiej.

Uwaga 1

 

Zespół kwalifikacyjny Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej składa się z 15 osób

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obowiązkowe oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora.

Stypendia

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego wynosi:

3450,00 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)

4450,00 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)


Rekrutacja

I. Harmonogram rekrutacji:

1)    rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (dalej „IRK”) pod adresem www.irk.uw.edu.pl, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”: od 7 marca 2022 roku, godz. 13.00 do 15 kwietnia 2022 r., godz. 23.59;

2)    I etap postępowania rekrutacyjnego (w tym rozmowy kwalifikacyjne): 20-27 kwietnia 2022 r.,

3)    ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: do 6 maja 2022 r.,

4)    przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów (po ogłoszeniu wyników oceny złożonych przez Uniwersytet Warszawski wniosków): do 14 września 2022 r.,

5)    ogłoszenie listy przyjętych kandydatów: do 20 września 2022 r.

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych, wyniki I etapu oraz  listy przyjętych kandydatów udostępniane są we właściwej zakładce pod adresem: LINK

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są przy użyciu narzędzia Google Meet.

Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2022

II. Wymagane dokumenty:

Kandydat składa dokumenty wyłącznie w wersji elektronicznej w IRK. Wniosek zawiera:

a) wskazanie wybranej dyscypliny, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację, czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;

b) skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe;

c) opis propozycji projektu badawczego wraz z tytułem. Opis załącza się w formacie pdf na wzorze zgodnym z pkt VI. Propozycja projektu badawczego musi zawierać następujące elementy:

 • cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze) (do 1000 znaków);
 • naukowe znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej) (do 2000 znaków);
 • praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie charakter wdrożenia, jakie jest planowane miejsce oraz sposób wdrożenia, znaczenie projektu dla przedsiębiorcy, znaczenie projektu dla polskiej gospodarki (do 2000 znaków);
 • koncepcję i plan prac badawczo-wdrożeniowych (ogólny plan badań, metodologia, analiza ryzyka, kamienie milowe etc.) (do 2000 znaków);
 • wstępny harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych w ramach projektu (z podziałem na VI semestrów, licząc od II roku kształcenia);

d) życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności zawodowej i  naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata, w szczególności o:

 • publikacjach,
 • zgłoszeniach patentowych lub uzyskanych patentach,
 • pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych,
 • udziale w konferencjach naukowych,
 • udziale w projektach badawczych,
 • nagrodach i wyróżnieniach,
 • stażach badawczych,
 • odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych,
 • działalności popularyzującej naukę,
 • działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego,
 • średniej ocen ze studiów,
 • przebiegu kariery zawodowej,
 •  znajomości języków obcych;

e) skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową

f) oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

g) skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 13, z późn. zm.); ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;

h) fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;

i) oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;

j) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021 r., poz. 13 z późn. zm.),  treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu “Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków;

k) skan oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy”;

l) skan dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot współpracujący, który wyraził zgodę na jej udział w Szkole Doktorskiej w ramach ww. programu;

m) skan oświadczenia opiekuna pomocniczego z podmiotu współpracującego (przedsiębiorstwa) wraz z dokumentami potwierdzającymi jego kwalifikacje;

n) ponadto fakultatywnie:

- krótka charakterystyka osoby opiekuna naukowego (promotora) (nie więcej niż 900 znaków ze spacjami), (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);
- skan opisu doświadczenia opiekuna naukowego (promotora) we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, w których lokuje się projekt ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat. Opis powinien uwzględniać doświadczenie w prowadzeniu rozpraw doktorskich stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, wdrożeniowe oraz najważniejsze publikacje z zakresu tematyki projektu. (do 1500 znaków), (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);
- skan opisu potencjału przedsiębiorcy z perspektywy realizacji projektu (aparatura badawcza, doświadczenie w branży itp.) oraz informacja o wsparciu oferowanym doktorantowi przez przedsiębiorcę (do 500 znaków), (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);
- skan opisu doświadczeń podmiotu współpracującego w działalności B+R w ostatnich 5 latach (do 1000 znaków) (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie);
- skan opisu kandydata na opiekuna pomocniczego i jego doświadczeń w pracach B+R w ciągu ostatnich 5 lat (do 500 znaków) (opis będzie niezbędny podczas składania wniosku w ministerstwie).

III. Kryteria i sposób oceny

Ocena propozycji projektu badawczego (maksymalna liczba punktów – 30)

Przy ocenie wstępnej propozycji projektu badawczego bierze się pod uwagę:

 • zdefiniowanie problemu badawczego, w tym cel, pytania badawcze, hipotezy ;
 • nowatorstwo i oryginalność projektu badawczego ;
 • metodologia właściwa dla realizacji celu, wykorzystanie metodologii wykraczające poza dziedzinę wiodąca ;
 • stan badań wraz z bibliografią istotną dla osiągnięcia celu badań,
 • znaczenie projektu dla rozwoju innowacyjności gospodarki;
 • potencjalne ryzyka realizacji projektu i zaproponowane procedury ich ograniczenia.

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 10)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

 • zgłoszenie  patentowe lub  patent (przedstawienie  stron  zgłoszenia  patentowego  lub  patentu zawierającego datę publikacji, nazwiska autorów i przedmiot patentu);
 • osiągnięcia w pracy zawodowej. 

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 60)

Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

 • Zdolność wykazania znaczenia zagadnienia mającego związek z projektem badawczym, w szczególności z perspektywy jego międzydziedzinowości lub wielodyscyplinarności;
 • trafność wyboru obszaru badawczego dla zaproponowanych problemów i metod badawczych, rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym (polskim i/lub angielskim),
 • Ocena wystąpienia/prezentacji dotyczącej zaproponowanego projektu badawczego. Maksymalny czas prezentacji – 10 minut.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim; może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

IV. Forma postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 100 punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w formie dwuetapowej:

1)  Pierwszy etap przeprowadzany jest przed złożeniem do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. W pierwszym etapie oceniany jest projekt badawczy, aktywność naukowa kandydata w CV lub życiorysie oraz rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem zakwalifikowania do dalszego procesu rekrutacji jest uzyskanie co najmniej 51 pkt z tego etapu.

2) W drugim etapie biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 51 pkt z I etapu. W drugim etapie kandydat zobligowany jest do przedłożenia zaświadczenia o finansowaniu swojego projektu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

V. Warunek przyjęcia do Szkoły Doktorskiej

Prawidłowo złożony wniosek o przyjęcie do Szkoły stanowi podstawę dokonania czynności postępowania kwalifikacyjnego. Dyrektor pozostawia bez rozpoznania wniosek, który z upływem terminu składania dokumentów określonym zgodnie z pkt I:

1) nie zawiera co najmniej jednego elementu, o których mowa w pkt. II lit. a-m lub

2) zawiera co najmniej jeden z elementów, o których mowa w pkt II lit. a-m, niepozwalający ustalić informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, albo

 3) nie został złożony w IRK;

 4) nie został opłacony zgodnie z pkt VI.

O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania kandydata Koordynator Rekrutacji informuje w IRK.

Warunkiem przyjęcia do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest uzyskanie co najmniej 51 punktów z I etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz przedłożenie przez kandydata w II etapie – zaświadczenia o finansowaniu projektu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

VI.Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł. Termin na wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto kandydata generowane w systemie IRK to 15 kwietnia 2022 r.

Akty prawne i dokumenty do pobrania

 • Uchwała nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 13 z późn. zm.) [LINK]
 • Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Miedzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu rekrutacji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”  [LINK]
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu "Doktorat wdrożeniowy" i naborze wniosków [LINK]
 • Opis propozycji projektu badawczego: [PLIK
 • Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej: [PLIK]
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy”: [PLIK]
 • Dokument potwierdzający zatrudnienie kandydata w podmiocie współpracującym: [PLIK]
 • Oświadczenie planowanego opiekuna pomocniczego: [PLIK]