• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Szczegóły
Kod 4-SzD-MSD
Jednostka organizacyjna Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska
Dziedzina/dyscyplina naukowa Archeologia, Filozofia, Historia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o Kulturze i Religii, Nauki o Sztuce, Ekonomia i Finanse, Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna, Nauki o Bezpieczeństwie, Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, Nauki o Polityce i Administracji, Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne, Nauki Socjologiczne, Pedagogika, Psychologia, Informatyka, Matematyka, Nauki Biologiczne, Nauki Chemiczne, Nauki Fizyczne, Nauki o Ziemi i Środowisku, Astronomia
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
tel: 22 55 20 268, 22 55 20 276
rekrutacja.msd@uw.edu.pl
Adres WWW https://msd.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (05.05.2022 00:01 – 09.06.2022 23:59)

O szkole 

Powstanie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Warszawskim stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania stojące przed nauką. Wymagają one prowadzenia innowacyjnych badań, odważnie i odpowiedzialnie  przekraczających granice dyscyplin i dziedzin naukowych. W MSD doktoranci przygotowują: 1) wielodziedzinowe  rozprawy doktorskie wykorzystujące dorobek co najmniej dwóch dowolnie wybranych dziedzin nauki ze wskazaniem dziedziny wiodącej lub 2)  interdyscyplinarne rozprawy doktorskie w obrębie jednej dziedziny nauki, bez wskazania dyscypliny wiodącej.

Studia trwają cztery lata i mają charakter zindywidualizowany. Oprócz niewielkiej liczby zajęć obowiązkowych  przewidzianych programem doktorant, w porozumieniu z promotorami, wybiera przeważnie  kursy zgodne z jego zainteresowaniami oraz zajęcia, które powinny pomóc mu w redagowaniu rozprawy. Elastyczność ta pozwala na realizację własnych, oryginalnych i innowacyjnych projektów badawczych.

Doktorant pracuje pod kierunkiem co najmniej dwóch promotorów reprezentujących wybrane dziedziny nauki. Propozycję promotora głównego kandydat do MSD wskazuje w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych, wybór drugiego promotora zaś (bądź promotora pomocniczego w wypadku, gdy drugi opiekun naukowy ma stopień naukowy doktora) następuje w trakcie w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów w szkole doktorskiej.

Limit miejsc: MSD – limit 20 miejsc

 Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obowiązkowe  (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. 

 Promotorzy

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie [LINK], zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.

Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Jednocześnie przypominamy, że doktorant MSD pracuje pod kierunkiem co najmniej dwóch promotorów reprezentujących wybrane dziedziny nauki. Propozycję promotora głównego kandydat do MSD wskazuje w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych, wybór drugiego promotora zaś (bądź promotora pomocniczego w wypadku, gdy drugi opiekun naukowy ma stopień naukowy doktora) następuje w trakcie w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów w szkole doktorskiej.

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przed oceną śródokresową i 3653,70 zł po ocenie śródokresowej.

Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami (przed oceną śródokresową): 711,51 zł.

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.


Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 1. rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej: 5 maja – 19 czerwca 2022 r.;
 2. postępowanie rekrutacyjne:
 • I etap postępowania rekrutacyjnego: 4 - 14 lipca 2022 r.,
 • ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji: do 14 lipca 2022 r.,
 • publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu): do 14 lipca 2022 r.,
 • II etap postępowania rekrutacyjnego: 21 - 27 lipca 2022 r.,
 • ogłoszenie listy rankingowej: do 31 lipca 2022 r.,
 • przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 1 sierpnia – 19 września 2022 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych: 21 września 2022 r.

Rozpoczęcie kształcenia nastąpi 1 października 2022.   

Opłata rekrutacyjna uiszczana do końca zapisów w IRK

200 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie dwuetapowe, zdalne:

1) I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata,
2) II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna zawiera prezentację mającą związek z projektem badawczym, która nie stanowi jednak powtórzenia tego, co zostało zapisane w projekcie. Jej celem jest przedstawienie zagadnienia badawczego, osadzenia go w szerszym kontekście itd., w połączeniu z oceną predyspozycji badawczych kandydata. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy kandydat przebywa za granicą), na pisemną prośbę kandydata skierowaną do Koordynatora Rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym to 100 punktów:

1) I etap – 40 punktów (liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do II etapu: 20 punktów);
2) II etap – 60 punktów  (liczba punktów wymagana do przejścia II etapu: 30 punktów). 

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim. 

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie w IRK wniosek o przyjęcie do Szkoły. Wniosek zawiera:

1) wskazanie wybranej dyscypliny, w której kandydat planuje podjąć kształcenie lub w przypadku ubiegania się o miejsce w MSD – dziedzin nauki z określeniem dziedziny wiodącej (a w przypadku braku dziedziny wiodącej – co najmniej dwóch równorzędnych dyscyplin), numer PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informację, czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 14 pkt 3 – odpowiednio:

 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia określonego zgodnie z § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 lit. c; w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe.
 • w przypadku, o którym mowa w § 14 pkt 3 lit. b, kandydat składa zaświadczenie o przyznaniu mu środków finansowych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w ramach programu „Diamentowy Grant” albo oświadczenie o złożeniu wniosku w ramach programu „Diamentowy Grant” wraz z podaniem tytułu zgłoszonego projektu;

3) opis wstępnej propozycji projektu badawczego wraz z tytułem; opis wstępnej propozycji projektu badawczego nie może być dłuższy niż 14 000 znaków ze spacjami; do limitu nie wlicza się bibliografii oraz wykresów, map, itp., które mogą być załączone w postaci aneksu w formie pliku PDF; opis wstępnej propozycji projektu badawczego musi określać dziedziny, które obejmuje projekt doktoratu ze wskazaniem dziedziny wiodącej; propozycja projektu badawczego może dotyczyć także projektu jednodziedzinowego, ale wielodyscyplinarnego, o ile ujęte w nim dyscypliny mają charakter równorzędny – w takim przypadku kandydat dołącza uzasadnienie składania wniosku do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej; opis wstępnej propozycji projektu badawczego musi zawierać wyodrębnione wyjaśnienie, na czym polega międzydziedzinowość lub wielodyscyplinarność projektu badawczego;

4) życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5, w szczególności o: publikacjach, pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach i wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, średniej ocen ze studiów, karierze zawodowej, znajomości języków obcych;

5) skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;

6) oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

7) skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały, z uwzględnieniem ust. 6 i 7; ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;

8) fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;

9) oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;

10) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;

Kryteria oceny

Projekt badawczy (maksymalna liczba punktów: 30).

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

 1. zdefiniowanie problemu badawczego, w tym cel, pytania badawcze, hipotezy (0-10 pkt);
 2. nowatorstwo i oryginalność projektu badawczego (0-5 pkt);
 3. metodologia właściwa dla realizacji celu, wykorzystanie metodologii wykraczające poza dziedzinę wiodąca (0-10 pkt);
 4. stan badań wraz z bibliografią istotną dla osiągnięcia celu badań (0-5 pkt).

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów: 10).

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów: 60).

Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

 1. Zdolność wykazania znaczenia zagadnienia mającego związek z projektem badawczym, w szczególności z perspektywy jego międzydziedzinowości lub wielodyscyplinarności (0-30 pkt);
 2. trafność wyboru obszaru badawczego dla zaproponowanych problemów i metod badawczych, rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym (polskim i/lub angielskim) (0-30 pkt). 

Warunek przyjęcia do szkoły

Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, w tym co najmniej 20 punktów z I etapu postępowania kwalifikacyjnego i 30 punktów z II etapu postępowania kwalifikacyjnego.