• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki Biologiczne

Szczegóły
Kod 3-SzD-NSP-NBiol
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki Biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 17
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. S. Banacha 2c
02-097 Warszawa
tel: 22 55 22 144, 22 55 22 145
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (08.05.2023 00:00 – 19.06.2023 23:59)

 

Opis Szkoły

Nadrzędnym elementem kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNSP) jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego w jednej z dyscyplin (astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku) wchodzących w skład szkoły, pod kierunkiem promotora wybranego przez doktoranta.
Kształcenie w SDNSP obejmuje zajęcia w formie wykładów o charakterze specjalistycznym i monograficznym, kursów oraz praktyk doskonalących umiejętności doktorantów w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej, warsztatów,  seminariów i dwudniowych sympozjów naukowych.
Absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych posiada wysoce specjalistyczne wykształcenie zdobyte pod opieką wybitnych naukowców i jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej w uczelniach i instytutach krajowych i zagranicznych. Ponadto zdobywa szeroką wiedzę wykraczającą poza ramy dyscypliny, w której przygotował rozprawę doktorską, oraz umiejętności w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej.
Szkoła prowadzi rekrutację w następujących dyscyplinach:
 • astronomia
 • matematyka
 • informatyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. 

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2 667,70 zł brutto przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 4 109,70 zł brutto w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 800,31 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).

Instrukcja rejestracji w systemie IRK

Instrukcja


Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji [LINK]. 

Harmonogram rekrutacji

a) rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 8 maja – 19 czerwca 2023 r.;
b) przesłanie listów rekomendacyjnych: do 30 czerwca 2023 r.;
c) postępowanie rekrutacyjne:
– publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: do 4 lipca 2023 r.;
– postępowanie kwalifikacyjne: 4 lipca – 21 lipca 2023 r.;
ustne egzaminy oraz rozmowy kwalifikacyjne: 17, 18, 19 lipca 2023 r. w trybie stacjonarnym

Miejsce: sala 102A (I piętro), Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. I. Miecznikowa 1, budynek A, 02-089 Warszawa
Na 7 dni przed zaplanowaną rozmową kwalifikacyjną otrzymają Państwo poprzez system IRK wiadomość z informacją o terminie spotkania.
Harmonogram postępowań kwalifikacyjnych 

– ogłoszenie listy rankingowej: do 4 sierpnia 2023 r.;
– przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 7 sierpnia – 21 września 2023 r.;
– ogłoszenie listy osób przyjętych: do 30 września 2023 r.

Rozpoczęcie kształcenia –  październik 2023. 

Promotorzy

Pierwszą czynnością w procesie aplikowania do Szkoły Doktorskiej powinno być znalezienie kandydata na przyszłego promotora i uzyskanie jego zgody, gdyż jest ona niezbędnym elementem zgłoszenia (patrz Wymagane dokumenty).

Lista promotorów w dyscyplinie nauki biologiczne 

Należy pamiętać, że nie wszyscy potencjalni promotorzy są na liście

Opłata rekrutacyjna

200 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie. Poprzez złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej rozumie się złożenie za pośrednictwem IRK uzupełnionego i opłaconego wniosku rekrutacyjnego. Złożenie wniosku za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów jest równoznaczne ze złożeniem podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wybranej przez kandydata;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 21 września 2023 r., w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe;
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego wraz z tytułem (w języku angielskim); opis nie może przekraczać 4 stron, krój czcionki Times New Roman lub równoważny, rozmiar czcionki min. 11 punktów, pojedyncza interlinia, margines górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm, bibliografia wlicza się do limitu stron; 
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko), w szczególności o: publikacjach, pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach i wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, średniej ocen ze studiów, karierze zawodowej, znajomości języków obcych;
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023, poz. 43), ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023, poz. 43) oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • dane kontaktowe dwóch osób, zgodziły się przesłać listy rekomendacyjne dla kandydataAutorzy listów rekomendujących powinni je przesłać bezpośrednio w formie elektronicznej na adres:

− sd.nsp.biol@uw.edu.pl dla dyscypliny nauki biologiczne,

Dopilnowanie, żeby osoba rekomendująca przesłała list leży po stronie kandydata. Brak wpłynięcia listów rekomendacyjnych nie oznacza braku kompletności wniosku o przyjęcie do szkoły; listy te mogą jednak być brane pod uwagę przy ocenie potencjału naukowego kandydata;

 • skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
 • streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami). 

 Wszystkie wymagane dokumenty (oprócz zdjęcia) należy dołączyć w postaci plików PDF.

Kryteria oceny

Wstępna propozycja projektu badawczego (maksymalna liczba punktów – 5)

Przy ocenie wstępnej propozycji projektu badawczego bierze się pod uwagę:

 1. możliwość realizacji projektu w świetle udokumentowanych kompetencji kandydata;
 2. wagę naukową projektu;
 3. przewidywaną wartość dodaną dla środowiska naukowego danej dyscypliny.  

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 15)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

 1. publikacje naukowe (wymagany skan strony tytułowej; w przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu);
 2. potwierdzony udział w konkursach studenckich;
 3. potwierdzony udział w projektach badawczych (wymagany skan zaświadczenia kierownika projektu);
 4. wygłoszone referaty lub komunikaty seminaryjne i konferencyjne (wymagany skan potwierdzenia wygłoszenia referatu);
 5. udokumentowane staże badawcze;
 6. osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych (wymagany skan zaświadczenia podpisanego przez prezesa koła). 

Egzamin kwalifikacyjny (maksymalna liczba punktów – 40)

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata z dyscypliny naukowej w formie ustnej. 

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Rozmowa kwalifikacyjna polega na ocenie potencjału naukowego kandydata.

Rozmowa może zawierać następujące elementy:

 1. rozmowa na temat pracy magisterskiej kandydata (zrozumienie tematu, hipotez badawczych i ich realizacji, otrzymanych wyników i wniosków);
 2. pytania dotyczące dorobku naukowego i przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym przedmiotów związanych z tematyką rozprawy doktorskiej;
 3. pytania dotyczące informacji zawartych w listach rekomendacyjnych, w tym charakteru i efektów współpracy kandydata z autorami listów;
 4. pytania dotyczące projektu doktorskiego i innych informacji zawartych w dokumentacji załączonej przez kandydata. 

Warunek przyjęcia do szkoły 

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej w obrębie limitu miejsc i uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego. 

Akty prawne