• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki

Szczegóły
Kod 3-SzD-NSP-WSDMI
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Informatyka, Matematyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 22
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. S. Banacha 2c
02-097 Warszawa
tel: 22 55 22 144, 22 55 22 145
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (08.05.2023 00:00 – 19.06.2023 23:59)

 

Opis Szkoły  

W skład SDNSP wchodzi Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki (WSDMI) prowadzona wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Misją WSDMI jest kontynuacja stuletniej tradycji warszawskiej szkoły matematycznej poprzez kształcenie doktorantów według najwyższych światowych standardów w dyscyplinach matematyka i informatyka oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej i zawodowej.

Integralną częścią kształcenia w WSDMI jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego pod kierunkiem promotora zatrudnionego na UW lub w IMPAN. Zajęcia na WSDMI prowadzone są przez nauczycieli akademickich z UW i pracowników naukowych IMPAN oraz zaproszonych gości tych instytucji (zobacz wykłady PhDOpen i semestry Simonsa) 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. 

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2 667,70 zł brutto przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 4 109,70 zł brutto w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 800,31 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).

Instrukcja rejestracji w systemie IRK

Instrukcja


Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji [LINK]. 

Harmonogram rekrutacji

a) rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 8 maja – 19 czerwca 2023 r.;
b) przesłanie listów rekomendacyjnych: do 30 czerwca 2023 r.;
c) postępowanie rekrutacyjne:
– publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: do 4 lipca 2023 r.;
– postępowanie kwalifikacyjne: 4 lipca – 21 lipca 2023 r.;
egzamin pisemny: 5 lipca 2023 r., godz. 10:00 – 13:00 w trybie stacjonarnym
Miejsce: sala 3180, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych 
– ogłoszenie listy rankingowej: do 4 sierpnia 2023 r.;
– przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 7 sierpnia – 21 września 2023 r.;
– ogłoszenie listy osób przyjętych: do 30 września 2023 r.

Rozpoczęcie kształcenia –  październik 2023. 

Promotorzy

Pierwszą czynnością w procesie aplikowania do Szkoły Doktorskiej powinno być znalezienie kandydata na przyszłego promotora i uzyskanie jego zgody, gdyż jest ona niezbędnym elementem zgłoszenia (patrz Wymagane dokumenty).

Lista promotorów w dyscyplinie matematyka

Lista promotorów w dyscyplinie informatyka

Należy pamiętać, że nie wszyscy potencjalni promotorzy są na liście

Opłata rekrutacyjna

200 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 100 punktów.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie. Poprzez złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej rozumie się złożenie za pośrednictwem IRK uzupełnionego i opłaconego wniosku rekrutacyjnego. Złożenie wniosku za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów jest równoznaczne ze złożeniem podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wybranej przez kandydata;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie dostarczone do dnia 21 września 2023 r., w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe;
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego wraz z tytułem (w języku angielskim); opis nie może przekraczać 4 stron, krój czcionki Times New Roman lub równoważny, rozmiar czcionki min. 11 punktów, pojedyncza interlinia, margines górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm, bibliografia wlicza się do limitu stron; 
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko), w szczególności o: publikacjach, pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach i wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, średniej ocen ze studiów, karierze zawodowej, znajomości języków obcych;
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023, poz. 43), ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego;
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023, poz. 43) oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • dane kontaktowe dwóch osób, zgodziły się przesłać listy rekomendacyjne dla kandydataAutorzy listów rekomendujących powinni je przesłać bezpośrednio w formie elektronicznej na adres:

− sd.nsp.mat@uw.edu.pl dla dyscyplin matematyka i informatyka,

Dopilnowanie, żeby osoba rekomendująca przesłała list leży po stronie kandydata. Brak wpłynięcia listów rekomendacyjnych nie oznacza braku kompletności wniosku o przyjęcie do szkoły; listy te mogą jednak być brane pod uwagę przy ocenie potencjału naukowego kandydata;

 • skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu);
 • streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami). 

 Wszystkie wymagane dokumenty (oprócz zdjęcia) należy dołączyć w postaci plików PDF.

Kryteria oceny

Wstępna propozycja projektu badawczego (maksymalna liczba punktów – 5)

Przy ocenie wstępnej propozycji projektu badawczego bierze się pod uwagę:

 1. możliwość realizacji projektu w świetle udokumentowanych kompetencji kandydata;
 2. wagę naukową projektu;
 3. przewidywaną wartość dodaną dla środowiska naukowego danej dyscypliny. 

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 15)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

 1. publikacje naukowe (wymagany skan strony tytułowej; w przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu);
 2. potwierdzony udział w konkursach studenckich;
 3. potwierdzony udział w projektach badawczych (wymagany skan zaświadczenia kierownika projektu);
 4. wygłoszone referaty lub komunikaty seminaryjne i konferencyjne (wymagany skan potwierdzenia wygłoszenia referatu);
 5. udokumentowane staże badawcze;
 6. osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych (wymagany skan zaświadczenia podpisanego przez prezesa koła). 

Egzamin kwalifikacyjny (maksymalna liczba punktów – 40)

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata z dyscypliny naukowej w formie pisemnej.

W uzasadnionych przypadkach (np. gdy kandydat przebywa za granicą), na pisemną prośbę kandydata skierowaną do przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego powołanego dla danej dyscypliny, egzamin pisemny może być zastąpiony egzaminem ustnym przeprowadzonym na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych. 

Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Rozmowa kwalifikacyjna polega na ocenie potencjału naukowego kandydata.

Rozmowa może zawierać następujące elementy: 

 1. rozmowa na temat pracy magisterskiej kandydata (zrozumienie tematu, hipotez badawczych i ich realizacji, otrzymanych wyników i wniosków);
 2. pytania dotyczące dorobku naukowego i przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym przedmiotów związanych z tematyką rozprawy doktorskiej;
 3. pytania dotyczące informacji zawartych w listach rekomendacyjnych, w tym charakteru i efektów współpracy kandydata z autorami listów;
 4. pytania dotyczące projektu doktorskiego i innych informacji zawartych w dokumentacji załączonej przez kandydata.

Warunek przyjęcia do szkoły 

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej w obrębie limitu miejsc i uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego. 

Akty prawne