• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Executive MBA w języku polskim

Szczegóły
Kod SP-EMBA-PL
Jednostka organizacyjna Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Kierunek studiów Executive MBA, Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 120
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. +48 226253283
tel. +48 22 5534104
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.30
Adres WWW https://www.mcz.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Współczesna kadra zarządzająca staje w obliczu paradoksalnego wyzwania: menadżerowie muszą się wykazać znajomością specjalistycznej wiedzy związanej z konkretną branżą a jednocześnie muszą posiadać umiejętność budowania na jej podstawie kompleksowej strategii obejmującej całość funkcjonowania organizacji.

Program Executive MBA daje absolwentom specjalistyczną wiedzę pogłębioną o aspekty praktyczne podane w kapsułce skupiającej w sobie praktyczny kurs zarządzania. Wiedza zdobyta na naszym programie ma praktyczne zastosowanie a firmy są bezpośrednimi beneficjentami tego, że ich pracownicy mają szanse studiowania na EMBA. 

Jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią publiczną posiadającą potrójną koronę akredytacji:

AACSB International - założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych.
Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.

Kandydaci

Studia Executive MBA przeznaczone są dla osób z doświadczeniem zawodowym (w naszym Programie wymagane minimum to 5 lat, w tym co najmniej 3 na stanowiskach kierowniczych) i chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i posiąść praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania.

Executive MBA nie jest dla osób pragnących specjalizować się w jednej z dziedzin zarządzania, takich jak np. finanse, marketing czy zarządzanie personelem. Program EMBA przeznaczony jest dla tych, którzy potrzebują strategicznego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Opis studiów

Wykładowcy

Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiodących uniwersytetów w USA oraz Europie, m.in. Oxford, Cambridge.
Uzupełnieniem kadry uniwersyteckiej są praktycy biznesu z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

 • prof. Annela Anger-Kraavi (Ekonomia) - Cambridge University
 • prof. Prem Chandrani (Zarządzanie międzynarodowe) - S P Jain Institute of Management & Research
 • prof. Hadi S. Esfahani (Ekonomia firmy) - University of Illinois at Urbana-Champaign
 • dr Mieczysław Grudziński (Finanse przedsiębiorstw) - Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. Grzegorz Karasiewicz (Marketing) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Krzysztof Klincewicz (Zarządzanie operacyjne) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Boris Lezhava (Marketing) - Caucasus University
 • dr Tomasz Ludwicki (Zarządzanie strategiczne) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Krzysztof Obłój (Zarządzanie strategiczne) Uniwersytet Warszawski
 • prof. Tomasz Ochinowski (Strategiczne Przywództwo) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Patrick O'Sullivan (Etyka biznesu) - Grenoble Ecole de Management (GEM)
 • prof. Nicholas Petruzzi (Zarządzanie operacyjne) - Penn State University
 • prof. Joseph Santora (Zachowania organizacyjne) - École des Ponts Business School
 • prof. Jovana Stanisljevic (Negocjacje w biznesie) - Grenoble École de Management
 • prof. Adam Tatarynowicz (Zarządzanie sieciowe) - Lee Kong Chian School of Business
 • prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Statystka) - Uniwersytet Warszawski
 • mgr Aneta Wilk-Łyś (Rachunkowość)

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy (zasadniczo) 2 razy w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zjazdów jest udostępniany dla każdej z grup na początku roku akademickiego.

Zaliczenia

Egzaminy, prezentacje, analiza studiów przypadków, quizy, symulacje, indywidualne lub grupowe. Studia kończą się obroną projektu doradczego. 

Absolwenci

Nasze studia Executive MBA powstały w 1991 r. Od tego czasu nasz program ukończyło już prawie 1500 osób.

Każdego roku 60% uczestników naszych studiów to prezesi, członkowie rad nadzorczych i zarządów  oraz ich bezpośredni podwładni, reprezentujący  wiodące polskie i zagraniczne firmy.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 1. rejestracji Kandydata na Studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dalej: IRK) oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 zł zgodnie z harmonogramem;
 2. postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego w drodze:
 • kwalifikacji dokumentów złożonych przez kandydata na Studia oraz dwóch listów rekomendacyjnych (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika) załączonych w systemie IRK;
 • zdania testu matematyczno-logicznego w języku polskim;
 • zdania testu znajomości języka angielskiego lub wykazania się posiadaniem znajomości tego języka na poziomie B2 udokumentowane certyfikatem FCE, TOEFL, IELTS lub egzaminem państwowym;
 • odbycia i zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim;

Do procesu rekrutacji na studia podyplomowe Executive MBA na UW (Executive MBA@UW) może przystąpić kandydat spełniający łącznie następujące warunki:

 1. posiada przynajmniej dyplom licencjata lub inżyniera lub magistra lub rónoważny na dowolnym kierunku;
 2. posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.

Egzaminy wstępne

Ustala się następujące kryteria egzaminu przyjęcia na studia podyplomowe Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim (Executive MBA@UW):  

1)    zdanie testu matematyczno-logicznego w języku polskim (maksymalnie do zdobycia 30 punktów, próg zaliczenia wynosi 50%+1 punktów – średniej wieloletniej sumy punktów zdobytych);    

2)    zdanie testu znajomości języka angielskiego (maksymalnie do zdobycia 30 punktów, próg zaliczenia wynosi 50%+1 punktów – średniej wieloletniej sumy punktów zdobytych) lub wykazanie się posiadaniem znajomości tego języka na poziomie B2 udokumentowane certyfikatem FCE, TOEFL, IELTS lub egzaminu państwowego;  

3)    ocena rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim (maksymalnie 40 punktów, minimum 21 punktów);
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie sumy punktów z testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, przy spełnieniu minimalnego progu punktów z testów określanego przez komisję egzaminacyjną.

Egzamin (testy oraz rozmowa kwalifikacyjna) przeprowadzony jest zdalnie przy wykorzystaniu platformy KAMPUS oraz ZOOM. Kandydaci na studia zobowiązani są do zapewnienia sobie stabilnego połączenia z Internetem w celu przeprowadzenia egzaminu. W przypadku trudności technicznych UW zapewnia pomoc dotyczącą systemów KAMPUS i ZOOM.

Na podstawie decyzji kierownika studiów podyplomowych w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu IRK i podpisane,
 • kwestionariusz osobowy EMBA@UW - wypełniony i wygenerowany z systemu IRK,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu
  równoważnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • dwa listy rekomendacyjne (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika).

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą: tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski, a jeżeli to wymagane: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille, a w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu. Dodatkowych informacji udziela Dziekanat.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą:

Dziekanat studiów Executive MBA

Wydział Zarządzania UW

ul. Szturmowa 1/3, budynek C, pok. C-115

02-678 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji: od 04.04.2024 r. do 13.05.2024 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 14.05.2024 r.

Termin przeprowadzenia egzaminów: od 18.05.2024 r. do 25.05.2024 r.

Termin ogłoszenia wyników: 29.05.2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r.

Czesne

Czesne płatne semestralnie 54 900 PLN:

 • pierwszy semestr do 31.10.2024 r. w wysokości 14 900 zł;
 • drugi semestr do 28.02.2025 r. w wysokości 14 000 zł;
 • trzeci semestr do 30.09.2025 r. w wysokości 14 000 zł;
 • czwarty semestr do 28.02.2026 r. w wysokości 12 000 zł.